Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding.

Wie mogen er lid worden?

Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouder lid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. De MR kan ook standpunten onder de aandacht brengen bij het bestuur.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

– verbetering van het onderwijs

– het kiezen van leermethodes

– personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en

groepsformatie)

– het schoolplan

– de besteding van geld

– communicatie en betrokkenheid naar ouders

– veiligheid (in en rond de school)

 

Plichten

De MR heeft naast rechten ook plichten. Enkele voorbeelden zijn het opstellen en bekendmaken van het jaarverslag van de MR en het bekendmaken van agenda’s en notulen van MR-vergaderingen. Verder heeft de MR de plicht van geheimhouding; over alle vertrouwelijk verstrekte gegevens en vertrouwelijke zaken.

 

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. In de Wms en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven.

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 

Relatie met de achterban

Leden van de MR worden gekozen door en uit de geledingen waartoe zij behoren (het onderwijsteam of de ouders) en kunnen dus worden gezien als vertegenwoordigers van die geledingen. Toch vervullen zij hun rol in de MR ‘zonder last van ruggespraak’, dat wil zeggen dat zij zelfstandig kunnen besluiten of ze voor of tegen een voorstel zijn. Dit komt de besluitvorming overigens wel ten goede; het is ondoenlijk om over alle zaken die de revue passeren alle ouders te raadplegen. Dat neemt niet weg dat een MR-lid geacht wordt de ideeën te vertegenwoordigen die onder zijn of haar achterban leven; het is daarom raadzaam om bij belangrijke besluiten daadwerkelijk de achterban te raadplegen.

 

 

 

 

Vergaderdata MR

Van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.

 

10-10-2017

14-11-2017

09-01-2018

13-03-2018

15-05-2018

12-06-2018

10-07-2018

 

Wilt u de notulen van een MR vergadering graag inzien?

De notulen zijn op te vragen bij de secretaris (Mariska Zwartsenburg).

Karin Lakeman
lid oudergeleding
voorzitter_

Sanna Vos
lid oudergeleding
secretaris

Jeanet IJspeert
lid oudergeleding

 

Downloads

Huishoudelijk reglement