Missie en Visie

Onze missie willen we graag kort en krachtig weergeven. De visie van onze school splitsen we daarentegen uit in: visie op ontwikkeling en leren, visie op onderwijs, visie op opbrengsten van onderwijs, visie op schoolklimaat en de visie op maatschappelijke positionering.

Missie

Onze missie is:

Kennis en brede talentontwikkeling

 

Dit willen we bereiken door samen met onze kinderopvang en de SPA, Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen, vorm te geven aan ons Kindcentrum De Veldkei.

Waar we garant staan voor:

Zeer goed onderwijs
Zeer goede kinderopvang
Brede talentontwikkeling

 

Dit vanuit onze kernwaarden:veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.
 

Samen willen we de kinderen voorbereiden op de toekomst door ze de volgende vaardigheden bij te brengen:

Geletterdheid
Probleemoplossend vermogen
Kritisch denken
Creativiteit
Sociale vaardigheden
Culturele sensitiviteit

 

Visie

Visie op ontwikkeling en leren
Met onze partners van de SPA willen we voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar zorgen voor zeer goed onderwijs en een zeer goede kinderopvang. De basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie, liggen hieraan ten grondslag.

Ons uitgangspunt daarbij is:

Spelen=ontdekken=groeien=leren=ontwikkelen

Dit houdt in dat:

       We door het volgen en analyseren van de ontwikkeling van alle kinderen onze opvoeding en ons onderwijs vormgeven.

       We zorgen voor een rijk aanbod.

       We werken met dag, week en keuzetaken.

       We door ons didactisch handelen de leerlingen in staat stellen tot leren en ontwikkelen.

Visie op onderwijs

Kinderen willen graag ontdekken, zitten vol vragen over uiteenlopende onderwerpen en ontwikkelen zich iedere dag.
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen bij hun zoektocht naar antwoorden. Daarbij maken kinderen zich vele vaardigheden eigen waardoor ze stap voor stap bestaande talenten uitbreiden en nieuwe uitdagingen aangaan.
Dat betekent dat:

       We voortdurend werken aan de verbetering van onze professionaliteit.

       We ons aanbod afstemmen op de talenten en mogelijkheden die de kinderen hebben.

       We hen zo voorbereiden op het vervolgonderwijs, de samenleving en de toekomst.

       Opvoeding is de primaire taak van de ouder(s)/verzorger(s), de school werkt als partner in de opvoeding.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Kinderen gaan naar school om onderwijs te krijgen. Dat is de belangrijkste taak die een school heeft. Maar onderwijs is meer dan alleen het behalen van goede eindresultaten. Het betekent ook kinderen helpen en begeleiden om zelfstandig, zelfbewust en weerbaar worden.

Dat houdt in dat:

       We hoge verwachtingen hebben van de kinderen.

       We hen passend onderwijs bieden en passende begeleiding.

       We zorgen dat er cognitieve eindresultaten worden behaald die tenminste in overeenstemming zijn met de gestelde normen.

Visie op schoolklimaat

Leren en ontwikkelen lukt beter binnen een veilig, stimulerend en ambitieus schoolklimaat. Duidelijke regels, voorspelbaar gedrag en nakomen van afspraken dragen hieraan bij. Daarom
gebruiken we de methodiek van PBS: Positive Behavior
Support. Hiermee willen we in ons kindcentrum een klimaat scheppen waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Maar een kind
moet ook weerbaar zijn en zich geaccepteerd weten met zijn eigen verschijning, capaciteiten en beperkingen. Alleen dan komt het toe aan het breed ontwikkelen van zijn talenten.

Dat houdt in dat:

       We een veilige, respectvolle en betrokken omgeving realiseren voor leerlingen, leerkrachten en leidsters.

       We een positief, ambitieus en stimulerend klimaat kennen.

       We PBS inzetten voor alle kinderen van 0 t/m 13 jaar.

       We het programma Rots en Water gebruiken om kinderen weerbaar te maken.

Visie op maatschappelijke positionering

De samenleving verandert snel. Dat heeft consequenties voor de maatschappelijke positionering van scholen. Omdat Kindcentrum De Veldkei een belangrijke
rol in de wijk wil spelen en daarbij tegemoet wil komen aan de ontwikkelingen in de maatschappij, is besloten om een kindcentrum te vormen. Een voorziening waar kinderen van 0 tot 13 jaar gedurende de dag komen
om te ontmoeten, te spelen, te leren en zich te ontwikkelen. Kindcentrum De Veldkei zorgt voor een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Dat houdt in dat:

       We als school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang samenwerken.

       We éénpedagogisch plan nastreven.

       We opvang bieden van 7.00 tot 19.00 uur.