Missie en Visie

Onze missie willen we graag kort en krachtig weergeven. De visie van onze school splitsen we daarentegen uit in: Visie op ontwikkeling en leren, visie op onderwijs, visie op opbrengsten van onderwijs, visie op schoolklimaat en de visie op maatschappelijke positionering.

Missie

Onze missie is:

Kennis en brede talentontwikkeling

Dit willen we bereiken door samen met de ASKA, Algemene Stichting Kinderopvang Assen en de SPA, Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen, vorm te geven aan De Veldkei Alles in 1 school.

Waar we garant staan voor:

 • Zeer goed onderwijs,
 • Zeer goede kinderopvang,
 • Brede talentontwikkeling.

Dit vanuit onze kernwaarden: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid

Samen willen we de kinderen voorbereiden op de toekomst door ze de volgende vaardigheden bij te brengen:

 • Geletterdheid
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Kritisch denken.
 • Creativiteit
 • Sociale vaardigheden.
 • Culturele sensitiviteit

 

Visie 

Visie op ontwikkeling en leren

Met onze partners de ASKA en de SPA willen we voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zorgen voor zeer goed onderwijs en een zeer goede kinderopvang. De basisbehoeften van kinderen: Relatie, Competentie en Autonomie, liggen hieraan ten grondslag.

Ons uitgangspunt daarbij is:

Spelen=ontdekken=groeien=leren=ontwikkelen.

Dit houdt in dat:

 • we door het volgen en analyseren van de ontwikkeling van alle kinderen onze opvoeding en ons onderwijs vormgeven,
 • we zorgen voor een rijk aanbod,
 • we werken met dag, week en keuzetaken,
 • en we door ons didactisch handelen de leerlingen in staat stellen tot leren en ontwikkelen,

Visie op onderwijs

Ieder mens wil graag leren, kinderen in het bijzonder. Hierbij hebben ze ondersteuning nodig van begeleiders en leraren met de juiste mentale instellingen. Professionals die het verschil maken en beschikken over zeer goede pedagogisch en didactisch kwaliteiten.

Dat houdt in dat:

 • we voortdurend werken aan de verbetering van onze professionaliteit,
 • we ons aanbod afstemmen op de talenten en mogelijkheden die de kinderen hebben,
 • en hen zo voorbereiden op het vervolgonderwijs, de samenleving en de toekomst.
 • we de ouders hierbij zien als partners in opvoeding.

Visie op opbrengsten van het onderwijs.

Kinderen gaan naar school om onderwijs te krijgen. Dat is de belangrijkste taak die een school heeft. Maar onderwijs is meer dan alleen het behalen van goede eindresultaten. Het betekent ook kinderen helpen en begeleiden om zelfstandig, zelfbewust en weerbaar worden.

Dat houdt in dat:

 • we hoge verwachtingen hebben van de kinderen,
 • we hen passend onderwijs bieden en passende begeleiding,
 • we zorgen dat er cognitieve eindresultaten worden behaald die tenminste in overeenstemming zijn met de gestelde normen.

Visie op schoolklimaat

Leren en ontwikkelen lukt beter binnen een veilig, stimulerend en ambitieus schoolklimaat. Duidelijke regels, voorspelbaar gedrag en nakomen van afspraken dragen hieraan bij. Daarom gebruiken we de methodiek van PBS, Positive Behavior Support. Hiermee willen we in onze Alles in 1 school een klimaat scheppen waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Maar een kind moet ook weerbaar zijn en zich geaccepteerd weten met zijn eigen verschijning, capaciteiten en beperkingen. Alleen dan komt het toe aan het breed ontwikkelen van zijn talenten.

Dat houdt in dat:

 • we een veilige, respectvolle en betrokken omgeving waarborgen voor leerlingen, leraren en leidsters,
 • we in het integraal kind centrum een positief, ambitieus en stimulerend klimaat kennen,
 • we PBS inzetten voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar,
 • we het programma Rots en Water gebruiken om kinderen weerbaar te maken.

Visie op maatschappelijke positionering

De samenleving verandert snel. Dat heeft consequenties voor de maatschappelijke positionering van scholen. Omdat obs De Veldkei een belangrijke rol in de wijk wil spelen en daarbij tegemoet wil komen aan de ontwikkelingen in de maatschappij, is besloten om een Alles in 1 school te vormen. Een voorziening waar kinderen van 0 t/m 12 gedurende de dag komen om te ontmoeten, te spelen, te leren en zich te ontwikkelen. De Veldkei zorgt voor een totaal pakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

Dat houdt in dat:

 • we als school, peuterspeelzaal, voor-, na- en tussenschoolse opvang samenwerken,
 • we één pedagogisch plan nastreven,
 • we opvang bieden van 7.00 tot 19.00 uur.