Positive Behaviour Support (PBS)

OBS De Veldkei is een basisschool die zich richt op een positief schoolklimaat.
Alleen als een kind zich veilig voelt, kan het goed presteren. Een veilige schoolomgeving leidt meestal ook tot betere leerprestaties.

Om tot dat veilige schoolklimaat te komen, gebruiken we PBS. Positive Behaviour Support is een compleet programma om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en om te buigen naar gewenst gedrag.

Het motto is: gedrag kun je leren.

PBS is een schoolbreed programma dat de eenheid van regels binnen de school bevordert. Het heeft een integrale aanpak waarbij het directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders op één lijn wil krijgen voor wat betreft het omgaan met gedrag.

Om dit proces te sturen is er een gedragsteam dat bestaat uit directie, interne begeleidster, twee bouwcoördinatoren en een ouder. Het gedragsteam stippelt de route van het PBS-proces uit en zorgt er voor dat de afspraken ook uitgevoerd worden.

PBS kent een schoolbrede aanpak van gedrag. Hierin hebben we de schoolregels en het belonen van gedrag opgenomen. Over de consequenties van dat gedrag zijn schoolbreed afspraken gemaakt. Het doel is dat het voor iedereen in de school duidelijk is welk gedrag in welke
situatie verwacht wordt. (heldere gedragsregels). Centraal hierbij staat dat gewenst gedrag in alle ruimtes en situaties beloond wordt via een schoolbreed beloningssysteem. Het gedrag wordt in wekelijkse lessen aangeleerd en geoefend.

Ook in de klas hanteren we heldere klassenregels, die we oefenen en belonen. Er zijn heldere consequenties bij ongewenst gedrag. Voor leerlingen die hier niet voldoende aan hebben wordt een individuele gedragsanalyse gemaakt en een pedagogisch handelingsplan opgesteld.

Het gedrag wordt gevolgd in een computersysteem dat maandelijks wordt bijgehouden en geanalyseerd. Interventies worden altijd gepleegd op basis van deze concrete gegevens over individuele leerlingen of groepen.

Verder ontwikkelen we een systeem voor positieve samenwerking en communicatie tussen ouders en school.